Sukladno članku 31. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98), članak 16. stavak 1. Zakona o izvršavanju proračune Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 18/01 i 61/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ SREDSTAVA
PRIVREMENOG FINANCIRANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD
SIJEČANJ-OŽUJAK 2002. GODINE OPĆINI KLADANJ


I


Iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine odobravaju se sredstva u iznosu od 300.000 KM općini Kladanj za neizmirene obveze.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije ''Tekuće pričuva'' iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine.


III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i općina Kladanj svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 92/02
14. veljače 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.