Na osnovu članka 31. Zakona o budžetima- proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98), člana 16. stav 1. Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 18/01 i 61/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O JEDNOKRATNOJ POTPORI IZ SREDSTAVA
PRIVREMENOG FINANSIRANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD
JANUAR-MART 2002. GODINE OPĆINI KLADANJ


I


Iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine odobravaju se sredstva u iznosu od 300.000 KM općini Kladanj za neizmirene obaveze.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije ''Tekuće rezerva'' iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i općina Kladanj svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 92/02
14. februara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.