Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA VOJSKU FEDERACIJE

I

Vojsci Federacije odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnju preraspodjelu izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije vršimo na način kako je prikazano u daljem tekstu.

1. Umanjujemo pozicije:
- “Naknade troškova zaposlenih” u iznosu od 3.000.000,00 KM,
- “Doprinosi poslodavca” u iznosu od 2.250.000,00 KM,
- “Putni troškovi” u iznosu od 3.000.000,00 KM,
- “Unajmljivanje imovine i opreme” u iznosu od 500.000,00 KM,
- “Tekuće održavanje” u iznosu od 450.000,00 KM,
- “Usluge prijevoza i goriva” u iznosu od 450.000,00 KM.

Za ukupan iznos navedenog umanjenja ( 9.650.000,00 KM) povećavamo poziciju “Bruto plaće i naknade” Vojske Federacije.

2. Umanjujemo poziciju “Putni troškovi” u iznosu od 800.000,00 KM, a povećavamo poziciju “Izdaci za energiju” za isti iznos.

3. Umanjujemo poziciju “Putni troškovi” u iznosu od 700.000,00 KM, a povećavamo poziciju “Izdaci za komunalne usluge” za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Vojska Federacije i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 578/2002
29. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.