Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE-FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE

I

Federalnom ministarstvu obrane-Federalnom ministarstvu odbrane odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnju preraspodjelu izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrane-Federalno ministarstvo odbrane vršimo na način kako je prikazano u daljem tekstu.

1. Umanjujemo pozicije:
- “Naknade troškova zaposlenih” u iznosu od 1.050.000,00 KM,
- “Doprinosi poslodavca” u iznosu od 100.000,00 KM,
- “Unajmljivanje imovine i opreme” u iznosu od 200.000,00 KM,
- “Tekuće održavanje” u iznosu od 200.000,00 KM,
- “Osiguranje bankarskih usluga” u iznosu od 80.000,00 KM,
- “Ugovorene usluge” u iznosu od 300.000,00 KM,
- “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” u iznosu od 300.000,00 KM.

Za ukupan iznos navedenog umanjenja (2.230.000,00 KM) povećavamo poziciju “Bruto plaće i naknade” Federalnog ministarstva obrane-Federalnog ministarstva odbrane.

2. Umanjujemo pozicije Vojske Federacije:
- “Tekuće održavanje” u iznosu od 360.000,00 KM,
- “Nabava opreme” u iznosu od 670.000,00 KM,
- “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” u iznosu od 640.000,00 KM.

Za ukupan iznos navedenog umanjenja (1.670.000,00 KM) povećavamo poziciju “Bruto plaće i naknade”.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo obrane-Federalno ministarstvo odbrane i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 577/2002
29. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.