Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE-FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE

I

Federalnom ministarstvu odbrane-Federalnom ministarstvu obrane odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutrašnju preraspodjelu izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane vršimo na način kako je prikazano u daljem tekstu.

1. Umanjujemo pozicije:
- “Naknade troškova zaposlenih” u iznosu od 1.050.000,00 KM,
- “Doprinosi poslodavca” u iznosu od 100.000,00 KM,
- “Unajmljivanje imovine i opreme” u iznosu od 200.000,00 KM,
- “Tekuće održavanje” u iznosu od 200.000,00 KM,
- “Osiguranje bankarskih usluga” u iznosu od 80.000,00 KM,
- “Ugovorene usluge” u iznosu od 300.000,00 KM,
- “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” u iznosu od 300.000,00 KM.

Za ukupan iznos navedenog umanjenja (2.230.000,00 KM) povećavamo poziciju “Bruto plaće i naknade” Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane.

2. Umanjujemo pozicije Vojske Federacije:
- “Tekuće održavanje” u iznosu od 360.000,00 KM,
- “Nabava opreme” u iznosu od 670.000,00 KM,
- “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” u iznosu od 640.000,00 KM.

Za ukupan iznos navedenog umanjenja (1.670.000,00 KM) povećavamo poziciju “Bruto plaće i naknade”.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane i Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 577/2002
29. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.