Na osnovu članka 19. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95) , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLAN REORGANIZACIJE “JP PTT SAOBRAĆAJA BIH SARAJEVO” I “HPT D.O.O. MOSTAR”

I

U Odluci o davanju suglasnosti na Plan reorganizacije “JP PTT saobraćaja BiH sarajevo” i “HPT d.o.o. Mostar” (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/00, 58/01 i 4/02) u točki I iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

Poslove društava iz stavka 2. ove točke vodit će Uprava društva koju čine direktor i izvršni direktori, koje na prijedlog direktora imenuje Nadzorni odbor društva, a društvo će zastupati direktor Društva. Način imenovanja, mandat, ovlasti i odgovornosti članova uprave bliže će se urediti statutom, sukladno odredbama Federalnog Zakona o gospodarskim društvima i drugim odgovarajućim propisima Bosne i Hercegovine o stranim ulaganjima.


II

Dva nova pravna subjekta s radom moraju otpočeti najdalje do 10.12.2002. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 571/2002
15. studenoga 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.