Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA TROŠKOVE LIJEČENJA I REHABILITACIJE

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 2.025,00 KM za troškove liječenja i rehabilitacije dr. Muje Demirovića, federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta.


II

Sredstva iz tačke I ove odluke bit će isplaćena sa pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 565/02
14. novembra/studenog 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.