Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA


I

Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija se vrši na slijedeći način:

1. Nakande troškova uposlenih u iznosu od 57.000,00 KM terete poziciju “Izdaci
za energiju” za isti iznos..
2. Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 1.700.000,00 KM terete poziciju
“Izdaci za energiju” u iznosu od 60.000,00 KM i “Izdatke za osiguranje
bankarskih usluga platnog prometa” u iznosu od 1.640,00 KM.
3. Umanjuje se pozicija “Ugovorene usluge” za 300.000,00 KM , a povećavaju se
sljedeće pozicije:
- Bruto plaće i naknade za 221.500,00 KM
- Naknade troškova zaposklenih za 52.000,00 KM
- Doprinosi poslodavca za 26.000,00 KM


III

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministartvo financija – Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 573/02
29. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.