Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA


I

Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija se vrši na slijedeći način:

1. Nakande troškova zaposlenih u iznosu od 57.000,00 KM terete poziciju “Izdaci
za energiju” za isti iznos..
2. Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 1.700.000,00 KM terete poziciju
“Izdaci za energiju” u iznosu od 60.000,00 KM i “Izdatke za osiguranje
bankarskih usluga platnog prometa” u iznosu od 1.640,00 KM.
3. Umanjuje se pozicija “Ugovorene usluge” za 300.000,00 KM , a povećavaju se
sljedeće pozicije:
- Bruto plaće i naknade za 221.500,00 KM
- Naknade troškova zaposklenih za 52.000,00 KM
- Doprinosi poslodavca za 26.000,00 KM


III

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministartvo finansija – Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 573/02
29. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.