Na osnovu člana 85. stav 1. tačka 2. a u vezi sa članom 87. stav 1. Zakona o cestama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/02) i člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA PUTEVE U MALOPRODAJNOJ CIJENI BENZINA I DIZEL-GORIVA

I

Ovom odlukom određuje se visina naknade za puteve po jednom litru prodatih naftnih derivata u prometu na malo, a prema raspodjeli sredstava između nadležnih korisnika u skladu sa članom 89. Zakona o cestama.

II

Obveznik uplate naknade za puteve je prodavac naftnih derivata u trgovini na malo , odnosno prodavac krajnjem korisniku.

III

Visina naknade za puteve utvrđuje se u fiksnom iznosu u konvertibilnim markama i to:
KM/litar
MB-98 0,15
BMB-91 0,15
BMB-95 0,15
BMB-98 0,15
D-1 0,15
D-2 0,15
D-3 0,15

Naknade iz prethodnog stava uplaćuju se u skladu sa tačkom V ove odluke.

IV

U pogledu plaćanja, žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate, kamata i povrata naknade za puteve, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/02).

V

Obveznik plaćanja naknade za puteve iz tačke II ove odluke dužan je izvršiti plaćanje na depozitne račune u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda Budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 60/01 i 9/02).

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novnama Federacije BiH”.

V broj 561/02
14. novembra/studenoga 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.