Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU STOPE POREZA NA PROMET ZA NAFTNE DERIVATE

I

Odluka o privremenom smanjenju stope poreza na promet za naftne derivate (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/02), kojom se stopa poreza za naftne derivate smanjuje sa 20% na 12%, prestaje da važi.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 560/02
14. novembra/studenoga 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.