Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95) i čl. 7. i 4. Alineja 2. i 3. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAJVIŠIM MALOPRODAJNIM CIJENAMA MOTORNIH BENZINA, DIZEL-GORIVA I LOŽ-ULJA

I

Prestaje da važi Odluka o najvišim maloprodajnim cijenama motornih benzina, dizel-goriva i lož-ulja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/02).

II

Danom stupanja na snagu ove odluke , sve pravne osobe kod kojih su se zatekle zalihe naftnih derivata dužne su izvršiti popis uz prisustvo ovlaštenog službenika Federalnog ministarstva finansija – Porezne uprave i utvrditi nove maloprodajne cijene.


III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 559/02
14. novembra/studenoga 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.