Na osnovu članka 6. stavak 2. Zakona o fondacijama i zakladama (''Službene novine Federacije BiH'', broj 16/98),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi:


ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE
FONDACIJE POD NAZIVOM ''FONDACIJA ZA
UNAPREĐENJE ISLAMSKE I OPĆE KULTURE''


I


Daje se suglasnost za osnivanje fondacije pod nazivnom ''Fondacija za unapređenje islamske i opće kulture'' sa sjedištem u Sarajevu.
Osnivači fondacije su: Mesut Akan iz Sarajeva i Hakan Javuz iz Turske.


II


Svrha fondacije: je unapređenje i razvoj islamske i opće kulture, te pružanje pomoći svim pripadnicima Islama bez obzira na etničko porijeklo, jezik, rasu, boju kože i druge razlike.


III


Fondacija djeluje sukladno zakonu i svom Statutu.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 91/02
14. veljače 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.