Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA REALIZACIJU PROJEKTA TEHNIČKE SURADNJE SA MEĐUNARODNOM AGENCIJOM ZA ATOMSKU ENERGIJU

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Federalnom ministarstvu zdravstva na ime sudjelovanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u realizaciji projekta tehničke pomoći Međunarodne agencije za atomsku energiju na razini BiH.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća pričuva Vlade Federacije “ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva, svatko u okviru svojih ovlasti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 556/02
29. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.