Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA REALIZACIJU PROJEKTA TEHNIČKE SARADNJE SA MEĐUNARODNOM AGENCIJOM ZA ATOMSKU ENERGIJU

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Federalnom ministarstvu zdravstva na ime učešća Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u realizaciji projekta tehničke pomoći Međunarodne agencije za atomsku energiju na nivou BiH.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo zdravstva, svako u okviru svoje nadležnosti..

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 556/02
29. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.