Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA VLADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na sljedeći način:

Umanjuje se pozicija “Bruto plaće i naknade” za 210.000,00 KM, a povećavaju se slijedeće pozicije:
- Izdaci za energiju 30.000,00
- Unajmljivanje imovine i opreme 100.000,00
- Ugovorene usluge 60.000,00
- Nabavka opreme 20.000,00


III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine .

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 555/02
29. oktobra/listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.