Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA KREDIT OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVITAK ZA PROJEKT RAZVITKA STOČARSTVA I RURALNOG FINANCIRANJA

I

Daje se suglasnost za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit OPEC Fonda za međunarodni razvitak u iznosu od 5.000.000 USD (slovima:petmilijuna USD).

II

Kreditna sredstva će se koristiti za financiranje Projekta razvoja stočarstva i ruralnog financiranja i to za kreditiranje privatnih farmera, mikrofinanciranje, rekonstrukciju seoske infrastrukture i rukovođenje Projektom.
Kreditna sredstva će se koristiti pod slijedećim uvjetima:
- rok otplate 30 godina
- period odgode nije uračunato u rok otplate do 15. januara 2007. godine
- godišnja kamata 1,5%
- troškovi servisiranja 1,0 % na povučeni iznos.

III

Ovlašćuje se federalni ministar financija ili njegov zamjenik da u ime Federacije potpiše supsidijarni kreditni sporazum između Federacije i Bosne i Hercegovine za kredit OPEC fonda za međunarodni razvitak.

IV

Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija/finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svatko iz svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 546/02
3. listopada 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.