Na osnovu člana 19. stav. 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA KREDIT OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ ZA PROJEKT RAZVOJA STOČARSTVA I RURALNOG FINANSIRANJA

I

Daje se saglasnost za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit OPEC Fonda za međunarodni razvoj u iznosu od 5.000.000 USD (slovima:petmiliona USD).

II

Kreditna sredstva će se koristiti za finansiranje Projekta razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja i to za kreditiranje privatnih farmera, mikrofinansiranje, rekonstrukciju seoske infrastrukture i rukovođenje Projektom.
Kreditna sredstva će se koristiti pod slijedećim uvjetima:
- rok otplate 30 godina
- period odgode nije uračunato u rok otplate do 15. januara 2007. godine
- godišnja kamata 1,5%
- troškovi servisiranja 1,0 % na povučeni iznos.

III

Ovlašćuje se federalni ministar finansija ili njegov zamjenik da u ime Federacije potpiše supsidijarni kreditni sporazum između Federacije i Bosne i Hercegovine za kredit OPEC fonda za međunarodni razvoj.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija/financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako iz svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 546/02
3. novembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.