Na osnovu člana 19. stav. 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95) i člana 7. Uredbe o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/00, 40/00, 4/01, 5/01, 26/01, 35/01 i 13/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROTOKOL O RJEŠAVANJU DUŽNIČKO-POVJERILAČKIH ODNOSA IZMEĐU JP “AIR BOSNA” SARAJEVO I MEĐUNARODNOG AERODROMA “SARAJEVO”

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Protokol o rješavanju dužničko-povjerilačkih odnosa između JP “Air Bosna” Sarajevo i Međunarodnog aerodroma “Sarajevo” broj 01-5052 od 17.10.2002. godine, koji su potvrdili direktori ova dva privredna subjekta i koji je sastavni dio ove odluke.

II


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 535/02
29. oktobra/listopada 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.