Na osnovu člana 85. stav 1. tačka 2. a u vezi sa članom 87. stav 1. Zakona o cestama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/02) i člana 19. stav. 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95) i čl. 7. i 4. alineja 2. i 3. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA PUTEVE U MALOPRODAJNOJ CIJENI BENZINA I DIZEL-GORIVA

I

Odluka o visini naknade za puteve u maloprodajnoj cijeni benzina i dizel-goriva (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/97, 31/97, 22/00, 40/00, 52/00, 9/01 i 22/01), prestaje da važi.

II

Ova odluka stupa na snagu 5. novembra 2002. godine u 00,00 sati i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 551/02
4. novembra/studenog 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.