Na temelju članka 61. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/02) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O PRIVREMENOM SMANJENJU STOPE POREZA NA PROMET ZA NAFTNE DERIVATE

I

Stopa poreza na promet proizvoda utvrđena u tarifnom broju 1. Tarife poreza na promet proizvoda , koja je sastavni dio Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01) za naftne derivate privremeno se smanjuje sa 20% na 12%.

II

Ova odluka stupa na snagu 5. novembra 2002. godine u 00,00 sati i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se najduže šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.

V broj 549/02
4. novembra/studenog 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.