Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o fondacijama i zakladama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 16/98) i člana 19. stav. 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , na prijedlog fedralnog ministra bez portfelja, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

I

U Odluci o osnivanju Fondacije za kinematografiju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/99) u tački IV stav 1. mijenja se i glasi:
“Za osnivanje i rad Fondacije sredstva osigurava osnivač na slijedeći način:

- u prve dvije godine od početka rada Fondacije iz budžeta Federacije u jednakim godišnjim iznosima od po 1.500.000 KM;
- od početka treće godine Fondacije, od povratka dijela sredstava datih filmskim djelatnicima u vidu kredita za djelatnosti u skladu sa tačkom III ove odluke.”

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 530/02
8. aprila 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.