Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Odluku o usvajanju Regulacionog plana “Igman” (“Službene novine Grada Sarajeva”, broj 11/82), Odluku o usvajanju Regulacionog plana “Bjelašnica” (“Službene novine Grada Sarajeva”, broj 11/82) i Odluku o usvajanju Urbanističkog projekta “Bjelašnica-I faza” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/01).
2. U postupku realizacije planskih akata iz tačke 1. ove odluke Općina Trnovo i Općina Hadžići će izvršiti obaveze propisane odredbom člana 4. stav 9. Zakona o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/02).
3. Šuma, u okviru obuhvata planskih akata iz tačke 1. Ove odluke, osim u dijelu čije uklanjanje neposredno služi izgradnji objekata predviđenih navedenim planskim aktima, štiti se i njome upravlja na način propisan odredbom člana 38. Zakona o šumama.
4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 528/02
3. oktobra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.