Na osnovu člana 95. stav 1. Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NOVČANIH IZNOSA KOJI ĆE SE NAPLAĆIVATI U TOKU CIJELOG MJESECA OKTOBRA 2002. GODINE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA “DJEČIJU NEDJELJU”

I

Ovom odlukom utvrđuje se novčani iznos koji će se naplaćivati u toku cijelog mjeseca oktobra 2002. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiju nedjelju”, i to:

1. 1% na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom ,
brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju;
2. 20% na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim na pošiljke novina i
časopisa;
3. 1% na prodatu ulaznicu za pozorište, kino i druge kulturne manifestacije i sportske
priredbe za koje se naplaćuju ulaznice;
4. 1% na prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt disk i video kasetu.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 527/02
5. septembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.