Temeljem članka 31. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 17. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je


ODLUKU
IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FINANCIJSKOJ POTPORI ZA DOVRŠETAK IZGRADNJE STANOVA ZA RVI I OBITELJI POGINUIH BRANITELJA IZ
DOMOVINSKOG RATA

I

Točka I Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o financijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za RVI i obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata , broj 168/02 od 8. travnja 2002. godine, mijenja se i glasi:
“Odobrava se financijska potpora za dovršetak izgradnje stanova za RVI i obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata u općinama Orašje, Livno, Tomislavgrad i
Mostar u ukupnom iznosu od 1.022.891,46 KM
(slovima: milijundvadesetdvijetisućeosmstotinadevedesetjedna KM i četrdesetšest/100 KM).

II

Točka II Odluke mijenja se i glasi:
“Sredstva iz prethodne točke isplatit će Federalno ministrstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica sa pozicije “transferi za raseljene i izbjegle osobe”, predviđene u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu i to sukcesivno , u skladu sa prilivom sredstava kako slijedi:

- Iznos od 581.159,44 KM (slovima: petstotinaosamdesetjednatisućastotinupedesetdevet KM i četrdesetčetiri/100 KM) na žiro račun izvođača radova na objektu SP-21 u Orašju građevinskoj firmi “KONS” iz Ljubuškog broj 3381602200364094, otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d. Poslovnica Ljubuški;
- Iznos od 107.142,86 KM (slovima:stotinusedamtisućastotinučetrdesetdvije KM i osamdesetšest/100 KM) na žiro račun izvođača radova na objektu M 19 u Tomislavgradu , građevinskoj firmi “MOJ DOM”, 3382302200258523, otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d. Poslovnica Tomislavgrad;
- Iznos od 334.589,16 KM (slovima: tristotinetridesetčetiritisućepetstotinaosamdesetdevet KM i šesnaest/100 KM) na žiro račun izvođača radova na stambenom objektu JOT u Mostaru, JP “URBING” iz Mostara broj 3381002200720211, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Mostar.

III


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 523/02
3. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.