Na osnovu člana 31. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je


ODLUKU
IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FINANSIJSKOJ POTPORI ZA DOVRŠETAK IZGRADNJE STANOVA ZA RVI I PORODICE ŠEHIDA I POGINUIH BORACA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

I

Tačka I Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o finansijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za RVI i porodice šehida i poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata , broj 168/02 od 8. aprila 2002. godine, mijenja se i glasi:
“Odobrava se finansijska potpora za dovršetak izgradnje stanova za RVI i porodice šehida i poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata u općinama Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar u ukupnom iznosu od 1.022.891,46 KM (slovima: miliondvadesetdvijehiljadeosmstotinadevedesetjedna KM i četrdesetšest/100 KM).

II

Tačka II Odluke mijenja se i glasi:
“Sredstva iz prethodne tačke isplatit će Federalno ministrstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica sa pozicije “transferi za raseljene i izbjegle osobe”, predviđene u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu i to sukcesivno , u skladu sa prilivom sredstava kako slijedi:

- Iznos od 581.159,44 KM (slovima: petstotinaosamdesetjednahiljadastotinupedesetdevet KM i četrdesetčetiri/100 KM) na žiro račun izvođača radova na objektu SP-21 u Orašju građevinskoj firmi “KONS” iz Ljubuškog broj 3381602200364094, otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d. Poslovnica Ljubuški;
- Iznos od 107.142,86 KM (slovima:stotinusedamhiljadastotinučetrdesetdvije KM i osamdesetšest/100 KM) na žiro račun izvođača radova na objektu M 19 u Tomislavgradu , građevinskoj firmi “MOJ DOM”, 3382302200258523, otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d. Poslovnica Tomislavgrad;
- Iznos od 334.589,16 KM (slovima: tristotinetridesetčetirihiljadepetstotinaosamdesetdevet KM i šesnaest/100 KM) na žiro račun izvođača radova na stambenom objektu JOT u Mostaru, JP “URBING” iz Mostara broj 3381002200720211, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Mostar.

III


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 523/02
3. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.