Na osnovu člana 32. Zakona o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/02 i 18/02) i člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA O IZMJENAMA STATUTA DIREKCIJE CESTA FEDERACIJE BIH

I

Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije BiH broj 11-27/1930-1/02 od 2. augusta 2002. godine o izmjenama člana 8. Statuta Direkcije cesta Federacije BiH.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 521/02
3. oktobra/listopada 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.