Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), a u svezi sa točkom IV Odluke o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU UGOVORA O ZADUŽIVANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Odluci o odobravanju ugovora o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/02) u točki dva u trećem redu datum “15.09.2002. godine” zamjenjuje se datumom “31.12.2002. godine”.

II

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 517/2002
19. rujna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.