Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA IZVRŠENJE SUDSKIH RJEŠENJA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 47.427,00 KM Vladi Federacije, na ime izvršenja sudskih rješenja br. I-12772/01, I-1326/00, I-3705/02,
Pr-39/00 i I-16575/01.

.
II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu .


III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Stručne službe Vlade Federacije, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 514/02
3. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.