Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) i člana 17. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU NA IME NAKNADE ZA RAD PRAVNIH EKSPERATA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu odobrava se izdvajanje u iznosu od 7.000,00 KM sa pozicije “Tekuća budžetska rezerva” na ime naknada za rad pravnih eksperata u pripremi pravnog mišljenja o dokumentu “Aluminij” d.d. Mostar – “Ključni elementi arbitražnog procesa”, koji su angažirani u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa 53. sjednice od 13. maja 2002. godine.

II

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti, a u skladu sa zaključenim ugovorima o djelu.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 509/02
3. oktobra/listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.