Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU USTAVNOM SUDU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 45.000,00 KM Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za tehničko opremanje prostorija.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća rezerva zamjenika premijera “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu .


III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 507/02
3. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.