Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

I

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se vrši na slijedeći način:

1. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 112.000,00 KM terete poziciju “Naknada troškova zaposlenih “ u iznosu od 72.000,00 KM i poziciju “Ugovorene usluge” u iznosu od 40.000,00 KM.
2. Izdaci za putne troškove u iznosu od 20.000,00 KM terete poziciju “Nabavka materijala”.
3. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 7.000,00 KM tereti poziciju “Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa”.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 503/02
23. septembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.