Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ISPLATU NAKNADA ZA RAD FEDERALNE KOMISIJE ZA PROVEDBU ČLANKA 143. ZAKONA O RADU

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 35.000,00 KM Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za isplatu naknade za rad Federalne komisije za provedbu članka 143. Zakona o radu.


II

Sredstva iz taočke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća pričuva Vlade Federacije “ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu .


III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica , svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 501/02
23. rujna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.