Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ISPLATU NAKNADA ZA RAD FEDERALNE KOMISIJE ZA PROVEDBU ČLANA 143. ZAKONA O RADU

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 35.000,00 KM Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za isplatu naknade za rad Federalne komisije za provedbu člana 143. Zakona o radu.


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu .


III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica , svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 501/02
23. septembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.