Na temelju članka 37. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/01), članka 32. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE

I

Iz sredstava tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se isplata znosa od 30.000,00 KM Federalnom ministarstvu financija–Federalnom ministarstvu finansija za namjenu financiranja rada Komisije za utvrđivanje i realiziranje javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine nastalog za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti.

II

Sredstva iz točke I ove odluke koristit će se za financiranje troškova naknade za rad članova Komisije koju je Rješenjem broj 108/02 od 18.3.2002. godine imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/00), sukladno članku 6. stavak 1. Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 17/02)..


III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 500/02
3. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.