Na osnovu člana 37. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/01), člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE

I

Iz sredstava tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se isplata znosa od 30.000,00 KM Federalnom ministarstvu finansija–Federalnom ministarstvu financija za namjenu finansiranja rada Komisije za utvrđivanje i realiziranje javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine nastalog za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke koristit će se za finansiranje troškova naknade za rad članova Komisije koju je Rješenjem broj 108/02 od 18.3.2002. godine imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/00), u skladu sa članom 6. stav 1. Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 17/02)..


III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 500/02
3. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.