Na temelju članka 61. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O PRIVREMENOM SMANJENJU STOPE POREZA NA PROMET OSOBNIH AUTOMOBILA PROIZVEDENIH NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I


Stopa poreza na promet proizvoda utvrđena u Tarifnom broju 1. Tarife poreza na promet proizvoda , koja je sastavni dio Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), za osobne automobile proizvedene na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine , smanjuje se sa 20% na 7%.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se najduže šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.

V broj 498/02
23. rujna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.