Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA REALIZACIJU PROJEKTA BOH/4/002

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 18.000,00 KM za realizaciju Projekta BOH/4/002 pod nazivom “Menadžment sa zatvorenim izvorima zračenja u područjima pogođenim ratom”.


II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica“ iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu .


III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 489/02
23. rujna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.