Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU DIREKCIJU ROBNIH REZERVI

I

Federalnoj direkciji robnih rezervi odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju robnih rezervi se vrši na slijedeći način:

1. Bruto plaće u iznosu od 16.900,00 KM terete pozicije “Izdaci za energiju” u iznosu od 1.000,00 KM , “Izdaci za komunalne usluge” u iznosu od 11.600,00 KM i “Ugovorene usluge” u iznosu od 4.300,00 KM.

2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 6.200,00 KM terete poziciju “Izdaci za komunalne usluge”.

3. Doprinosi poslodavcu u iznosu od 1.700,00 KM tereti poziciju “Ugovorene usluge”.

4. Putni troškovi u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju “Ugovorene usluge”.

5. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 2.000,00 KM terete poziciju “Ugovorene usluge”.

6. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 4.000,00 KM terete poziciju “Ugovorene usluge”.

7. Izdaci za nabavku stalnih sredstava –nabavka opreme u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju “Nabavka materijala”.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna direkcija robnih rezervi i Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 487/02
23. septembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.