Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA POREZNU UPRAVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:

1. Naknada troškova uposlenih u iznosu od 400.000,00 KM terete pozicije
“Putni troškovi ”u iznosu od 200.000,00 KM , “Unajmljivanje imovine” u
iznosu od 100.000,00 KM, i “Izdaci za tekuće održavanje” u iznosu od
100.000,00 KM.

2. Doprinosi poslodavca u iznosu od 50.000,00 KM terete poziciju
“Nabavka materijala” .

3. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 441.433,68 KM terete poziciju
“Nabavka materijala” u iznosu od 150.000,00 KM , “Izdaci osiguranja,
bankarskih usluga i usluga platnog prometa” u iznosu od 40.000,00 KM i
“Ugovorenih usluga” u iznosu od 251.433,68 KM..

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 486/02
23. septembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.