Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU DIREKCIJU CIVILNE AVIJACIJE

I

Federalnoj direkciji civilne avijacije odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju civilne avijacije se vrši na sljedeći način:

1. Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 18.000,00 KM terete poziciju
“Nabavka materijala ” za isti iznos.

2. Putni troškovi u iznosu od 4.000,00 KM terete poziciju
“Nabavka materijala” za isti iznos.

3. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju “Nabavka materijala” za isti iznos.

4. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju
“Nabavka materijala” za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna direkcija civilne avijacije i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 485/02
23. rujna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.