Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA


I

Federalnom ministarstvu zdravstva odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo zdravstva se vrši na sljedeći način:

1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 KM terete poziciju
“Nabavka materijala ” za isti iznos.

2. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
“Nabavka materijala”..

3. Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 15.000,00 KM terete poziciju “Nabavka materijala”.

4. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 28.000,00 KM terete poziciju
“Nabavka materijala”.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 484/02
23. septembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.