Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA - FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

I

Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata- Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog se vrši na sljedeći način:

1. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 14.000,00 KM terete poziciju
“Ugovorene usluge” za isti iznos.

2. Putni troškovi u iznosu od 30.000,00 KM terete poziciju
“Ugovorene usluge” u iznosu od 8.000,00 KM i poziciju “Ugovorene usluge –
Ljekarske komisije” u iznosu os 22.000,00 KM.

3. Izdaci za energiju u iznosu od 7.000,00 KM terete poziciju “Ugovorene
usluge-Ljekarske komisije” za isti iznos.

4. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 30.000,00 KM terete poziciju
“Ugovorene usluge – Ljekarske komisije”.

5. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 15.000,00 KM terete poziciju
“Ugovorene usluge – Ljekarske komisije”.

6. Transferi pojedincima (pomoć u liječenju) u iznosu od 25.000,00 KM terete
poziciju “Ugovorene usluge-Ljekarske komisije”.

7. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju “Izdaci
osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa” za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 483/02
23. rujna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.