Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O PRENOŠENJU PRAVA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA NA ZAŠTITNIM VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BIH NA PODRUČJU OPĆINA ČAPLJINA, MOSTAR JUG, LJUBUŠKI I GRUDE

I

Ovom odlukom se zaštitni vodoprivredni objekti u vlasništvu Federacije BiH na području općina Čapljina, Mostar Jug, Ljubuški i Grude prenose na korištenje i upravljanje Javnom preduzeću “Vodno područje slivova Jadranskog mora” Mostar.

II

Javno preduzeće iz tačke I ove odluke dužno je objekte koji mu se prenose na upravljanje i korištenje održavati u funkcionalnom stanju i koristiti prema njihovoj prirodi i namjeni, u skladu sa odredbama Zakona o vodama.

III

Osnovni podaci o zaštitinim vodoprivrednim objektima iz tačke I ove odluke sadržani su u popisnim listama osnovnih vodoprivrednih objekata za poplavno područje Čapljina i Hutovo, poplavno područje Mostarsko Blato- Jasenice, poplavno područje rijeke Mlade i rijeke Vrioštice i poplavno područje Imotsko-Bekijskog polja koje su sastavni dio ove odluke.

IV

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Javno preduzeće za “Vodno područje slivova Jadranskog mora” Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 470/02
22. augusta 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.