Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLICE ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA I ŠPEDITERSKIH USLUGA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 34.080,00 KM Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okolice za podmirenje troškova prijevoza i špediterskih usluga za realizaciju donacije građevinskog crijepa od strane njemačkog Caritas-a iz 2001. godine.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije “Tekuća pričuva Vlade Federacije “ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okolice, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 469/02
22. kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.