Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLIŠA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREVOZA I ŠPEDITERSKIH USLUGA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 34.080,00 KM Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša za podmirenje troškova prevoza i špediterskih usluga za realizaciju donacije građevinskog crijepa od strane njemačkog Caritas-a iz 2001. godine.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 469/02
22. augusta 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.