Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA IZVRŠENJE SUDSKIH RJEŠENJA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 594.424,96 KM na ime izvršenja sudskih rješenja br.: IP-4512701, IP-742/01, Gž-790/01, IP-1566/01, IP-2016/02, IP-1036/02, IP-2597/01 i IP-2579/01.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije “Tekuća pričuva Vlade Federacije “ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Stručne službe Vlade Federacije.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 468/02
5. rujna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.