Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU PRIVREDNOJ ZADRUZI “TREŠNJA PRODUKT” IZ LAKIŠEVINA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 100.000,00 KM Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za Privrednu zadrugu “Trešnja produkt” iz Lakiševina.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka broj 73/02 (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/02).

V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 467/02
22. augusta 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.