Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLIŠA

I

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša se vrši na sljedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 35.000,00 KM terete poziciju “Nabavka materijala” u iznosu od 20.000,00 KM i “Bruto plaće i naknade” u iznosu od 15.000,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 462/02
5. rujna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.