Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O UTROŠKU DIJELA SREDSTAVA “TRANSFER ZA POSEBNE
NAMJENE-ELEMENTARNE NEPOGODE” KAO POMOĆ OPĆINI SREBRENIK

I

 

Općini Srebrenik dodjeljuje se iznos od 285.705,00 KM , kao finansijska pomoć za saniranje šteta od elementarnih nepogoda.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, u razdjelu 46. pozicija Transfer za posebne namjene –elementarne nepogode.

III

Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da vrši kontrolu izvođenja radova i namjenskog korišćenja dodijeljene pomoći , te po završetku radova informiše Federalni štab civilne zaštite.

IV

O realizaciji ove odluke starat će se Federalno ministarstvo finansija.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 461/02
22. augusta/kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.